Szkoła Wielobranżowa I stopnia

Kucharz

Nauka trwa 3 lata, szkoła kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe w zawodzie kucharz małej gastronomii.
Kierunek ten daje szybką możliwość uzyskania niezależności finansowej.

Kucharz to zawód dla osób, które lubią eksperymentować, wymyślać, tworzyć coś nowego w kuchni.
Gastronomia, w obszarze której pracuje kucharz, jest branżą usługową. Według prowadzonych analiz rynek
gastronomiczny w Polsce wciąż się rozwija. Na podstawie ofert pracy, zamieszczanych w różnych mediach, należy wnioskować, że kucharz to jeden z najmniej obarczonych ryzykiem bezrobocia zawodów. Tym bardziej, że zaznacza się trend, od lat występujący w Europie Zachodniej i Stanach Zjednoczonych, coraz częstszego spożywania posiłków poza domem i korzystania z usług gastronomicznych z okazji dotychczas bardzo rodzinnych uroczystości i świąt. Popularności zawodu sprzyja fakt, że wielu kucharzy stało się postaciami medialnymi, jak również możliwość zatrudnienia na rynku europejskim.

Absolwent szkoły będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
- sporządzanie różnymi technikami i metodami typowych potraw i napojów,
- dekorowanie, wykańczanie przygotowanych potraw oraz wydawanie wyrobów kulinarnych,
- prawidłowe przechowywanie i magazynowanie artykułów spożywczych, surowców, półproduktów i produktów kulinarnych,
- wykonywanie czynności związanych z ekspedycją potraw i napojów,
- prawidłowe zestawianie posiłków i układanie prostego menu oraz sporządzanie w podstawowym zakresie kalkulacji potraw,
- właściwe organizowanie i wykonywanie czynności porządkowych na stanowisku pracy.

Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w:
- barach szybkiej obsługi, punktach małej gastronomii,
- szpitalach, szkołach, przedszkolach, internatach,
- stołówkach prowadzonych przez zakłady pracy,
- restauracjach, kawiarniach,
- hotelowych zakładach gastronomicznych,
- przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją wyrobów garmażeryjnych i półproduktów spożywczych.

 

Kierowca mechanik

Nauka trwa 3 lata, szkoła kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe w zawodzie kierowca mechanik.
Kierunek ten daje szybką możliwość uzyskania niezależności finansowej.

Osoby wykonujące ten zawód w przyszłości, jako wykwalifikowana kadra przedsiębiorstw transportowych, będą mogły znaleźć zatrudnienie na rynku pracy, na którym istnieje stałe zapotrzebowanie na pracowników posiadających uprawnienia kierowcy samochodu ciężarowego.

Szkoła przygotowuje ucznia do testu kwalifikacyjnego w zakresie kwalifikacji wstępnej, o której mowa w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym. Kształcenie w zakresie kwalifikacji wstępnej odbywa się zgodnie z przepisami w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy. Koszt takiej kwalifikacji wynosi od 2500-3500 PLN. Uczeń w trakcie 3 lat nauki zdając egzamin państwowy uzyskuje tę kwalifikację nie ponosząc w/w kosztów.

Kwalifikacja umożliwia uzyskanie Prawa Jazdy kat.C.
Mechanik Pojazdów Samochodowych
Nauka trwa 3 lata, szkoła kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych.
Kierunek ten daje szybką możliwość uzyskania niezależności finansowej.

Mechanik pojazdów samochodowych – to zawód związany z obsługą pojazdów samochodowych. Kształcący się w tym kierunku uczniowie stają się specjalistami z dziedziny naprawy i eksploatacji pojazdów samochodowych, a także diagnostyki samochodowej. Wraz z rozwojem motoryzacji wzrosło zapotrzebowanie na rynku pracy na dobrze wykształconych fachowców z zakresu naprawy i eksploatacji współczesnych pojazdów samochodowych, które są wyposażone w elektronikę i nowoczesne technologie.

Absolwent szkoły będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
- użytkowanie pojazdów samochodowych,
- diagnozowanie pojazdów samochodowych,
- naprawa pojazdów samochodowych,
- kierowanie pojazdami samochodowymi na poziomie umożliwiającym uzyskanie prawa jazdy kategorii B.

Uzyskane kwalifikacje zawodowe, umożliwią absolwentowi podejmowanie pracy między innymi w:
- stacjach obsługi pojazdów samochodowych,
- zakładach produkcyjnych i naprawczych pojazdów samochodowych,
- salonach sprzedaży samochodów i instytucjach zajmujących się obrotem częściami samochodowymi,
- przedsiębiorstwach transportu samochodowego,
- przedsiębiorstwach doradztwa technicznego dotyczącego motoryzacji,
- firmach zajmujących się likwidacją i recyklingiem pojazdów samochodowych,
- prowadzenie własnej działalności gospodarczej.

Wielozawodowa

Nauka trwa 3 lata, szkoła kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe w wybranym zawodzie.
Kierunek ten daje szybką możliwość uzyskania niezależności finansowej.

Klasa wielozawodowa – Zespół Szkół Licealnych i Technicznych w Wojniczu stwarza młodzieży szansę zdobycia wykształcenia w różnego typu zawodach usługowych np. fryzjer, krawiec, elektryk, lakiernik, blacharz samochodowy, stolarz, zegarmistrz, złotnik- jubiler, fotograf, piekarz i inne. Uczeń, zgodnie ze swoimi zainteresowaniami, wybiera zawód i samodzielnie poszukuje praktyki u pracodawców.

Podstawą organizacji nauki zawodu w klasie wielozawodowej jest umowa o pracę podpisana pomiędzy pracodawcą, a uczniem jako młodocianym pracownikiem. Podpisanie umowy odbywa się pod kontrolą kierownika praktycznej nauki zawodu, którym jest pracownik szkoły.

Walorami kształcenia w klasach wielozawodowych są:
- zindywidualizowany tok nauczania uwzględniający możliwości, uzdolnienia i ograniczenia młodocianego,
- kształcenie w systemie: 3 dni nauki w szkole – przedmioty ogólnokształcące, 2 dni zajęcia praktyczne u pracodawcy,
- nauka zawodu w warunkach rzeczywistej pracy, w otoczeniu doświadczonych pracowników, z możliwością dokonywania        bieżącej samooceny postępów w nabywaniu umiejętności, co zwiększa mobilność absolwenta na rynku pracy,
- poznawanie w toku pracy nowych technologii, materiałów i urządzeń, które wprowadza zakład dla zwiększenia swojej efektywności.

Nauka zawodu młodocianych pracowników organizowana jest przez pracodawcę, który zawarł z nimi umowę o pracę, z tego tytułu młodociani pracownicy są objęci kodeksem pracy i mają pewne prawa – np. do wynagrodzenia za pracę w czasie praktyki.
Wybierz dowolny zawód i zgłoś się do naszej szkoły, otrzymasz pozostałe informacje niezbędne do podpisania umowy z przyszłym pracodawcą. Pamiętaj, że warunkiem przyjęcia do zasadniczej szkoły wielozawodowej jest podpisanie umowy z pracodawcą, u którego będziesz odbywał praktyki zawodowe.