Wielozawodowa

 • nauka trwa 3 lata
 • szkoła kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe w wybranym zawodzie
 • kierunek ten daje szybką możliwość uzyskania niezależności finansowej

 Klasa wielozawodowa – Zespół Szkół Licealnych i Technicznych w Wojniczu stwarza młodzieży szansę zdobycia wykształcenia w różnego typu zawodach usługowych np.  fryzjer, krawiec, elektryk, lakiernik, blacharz samochodowy, stolarz, zegarmistrz, złotnik- jubiler, fotograf, piekarz  i inne. Uczeń, zgodnie ze swoimi zainteresowaniami, wybiera zawód i samodzielnie poszukuje praktyki
u pracodawców. Podstawą organizacji nauki zawodu w klasie wielozawodowej jest umowa o pracę podpisana pomiędzy pracodawcą, a uczniem jako młodocianym pracownikiem. Podpisanie umowy odbywa się pod kontrolą kierownika praktycznej nauki zawodu, którym jest pracownik szkoły.

Walorami  kształcenia w klasach wielozawodowych są:

 • zindywidualizowany tok nauczania uwzględniający możliwości, uzdolnienia i ograniczenia młodocianego,
 • kształcenie w systemie: 3 dni nauki w szkole – przedmioty ogólnokształcące, 2 dni zajęcia praktyczne u pracodawcy,
 • nauka zawodu w warunkach rzeczywistej pracy, w otoczeniu doświadczonych pracowników,
  z możliwością dokonywania bieżącej samooceny postępów w nabywaniu umiejętności,
  co zwiększa mobilność absolwenta na rynku pracy,
 • poznawanie w toku pracy nowych technologii, materiałów i urządzeń, które wprowadza zakład dla zwiększenia swojej efektywności
 • nauka zawodu młodocianych pracowników organizowana jest przez pracodawcę, który zawarł
  z nimi umowę o pracę, z  tego tytułu młodociani pracownicy są objęci kodeksem pracy i mają pewne prawa – np. do wynagrodzenia za pracę w czasie praktyki.

Wybierz dowolny zawód i zgłoś się do naszej szkoły, otrzymasz pozostałe informacje niezbędne
do podpisania umowy z przyszłym pracodawcą. Pamiętaj, że warunkiem przyjęcia do zasadniczej szkoły wielozawodowej jest podpisanie umowy z pracodawcą, u którego będziesz odbywał praktyki zawodowe.