Technikum

Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych
Nauka trwa 4 lata.
Technikum kończy się egzaminem maturalnym i egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe.
Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej, może również kontynuować naukę na uczelniach wyższych.

Technik żywienia i usług gastronomicznych – to zawód dający wiele możliwości, pozwalający na stosowanie nowych trendów w żywieniu i rozwijanie swoich zainteresowań kulinarnych. W trakcie nauki uczeń jest przygotowywany do wykonywania zadań zawodowych związanych z planowaniem produkcji oraz świadczeniem usług żywieniowych konsumentom. Rozwija w sobie kreatywność i otwartość na nowości, kształci umiejętność pracy pod presją czasu i współpracy w zespole. Uczy się jak zarządzać zasobami ludzkimi.

Absolwent szkoły nabywa umiejętność wykonywania następujących zadań:
- organizowanie i wykonywanie usług gastronomicznych,
- planowanie i ocena żywienia,
- sporządzanie oraz wydawanie potraw i napojów,
- planowanie jadłospisów,
- obliczanie wartości odżywczej i energetycznej potraw, posiłków,
- przestrzeganie zasad racjonalnego żywienia,
- układanie menu codziennego, okolicznościowego i na przyjęcia,
- nowoczesne dekorowanie potraw, aranżacja stołów i sal,
- organizowanie procesu produkcyjnego w zakładzie gastronomicznym,
- stosowanie w swoich działaniach systemów zapewniających jakość i bezpieczeństwo zdrowotne żywności,
- posługiwanie się nowoczesnymi technologiami i urządzeniami, korzystanie z programów komputerowych,
które ułatwiają planowanie i rozliczanie działalności zakładu.

Absolwenci mogą podjąć pracę w:
- zakładach żywienia zbiorowego – stołówki, restauracje, bary,
- instytucjach zajmujących się obrotem żywnością,
- służbie zdrowia – sanatoria, żłobki, służby sanitarno-epidemiologiczne, szpitale,
- organizacjach ochrony konsumenta,
- instytucjach zajmujących się upowszechnianiem wiedzy o żywieniu, żywności i gospodarstwie domowym,
- indywidualnych i zbiorowych gospodarstwach domowych – domy opieki społecznej,
- domy dziecka, internaty, akademiki, hotele, przedszkola, pensjonaty,
- mogą także prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie usług gastronomicznych, hotelarskich i agroturystycznych.

Przedmioty rozszerzone do wyboru:

biologia
geografia
język obcy (j. angielski, j. niemiecki)
matematyka

Technikum Logistyczne
Nauka trwa 4 lata.
Technikum kończy się egzaminem maturalnym i egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe.
Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej, może również kontynuować naukę na uczelniach wyższych.

Technik logistyk to obecnie jeden z najbardziej poszukiwanych zawodów na rynku polskim i europejskim, dobrze płatny i z dużą przyszłością. Zawód logistyka ma międzynarodową renomę, a jego ranga ciągle wzrasta. Dzieje się tak za sprawą rozwoju i globalizacji gospodarki. Analiza ofert pracy przedstawianych przez pracodawców wskazuje na ciągle rosnące zapotrzebowanie na techników logistyków, specjalistów sprzedaży i obsługi klienta.

Prowadzenie kierunku technik logistyk wymaga nowoczesnych laboratoriów logistyczno – spedycyjnych i magazynowych. Dzięki projektowi „Wirtualne laboratoria – sukces innowacji” uczniowie technikum logistycznego naszej szkoły zdobywają specjalistyczne umiejętności zawodowe, a szkoła podnosi jakość kształcenia. W procesie kształcenia uczniowie naszej szkoły używają specjalistycznego sprzętu logistycznego: bramki logistycznej, czytnika kodów kreskowych, projektują i drukują etykiety logistyczne. Młodzież ma okazję posługiwać się programami użytkowymi w zakresie gospodarki materiałowej. Kierunek ten wspierany jest funduszami z Unii Europejskiej, dzięki którym uczniowie mają możliwość odbywania dodatkowych, ciekawych praktyk u lokalnych przedsiębiorców.

Absolwent szkoły będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
- projektowanie i organizacja efektywności działania systemów dystrybucji, transportu i komunikacji,
- zarządzanie centrami dystrybucji, punktami obsługi klientów,
- planowanie i organizacja bezpiecznego, wygodnego i szybkiego transportu osób w ruchu krajowym i międzynarodowym.

Technicy logistycy zatrudniani są:
- w przedsiębiorstwach logistycznych, handlowych, spedycyjnych, jako koordynatorzy zaopatrzenia i zbytu, spedytorzy, przedstawiciele handlowi, magazynierzy,
- jako specjaliści do spraw sprzedaży i prognozowania popytu, planowania zakupów, handlu elektronicznego, obsługi klientów czy zarządzania centrum dystrybucyjnym,
- jako administratorzy taboru i organizatorzy transportu.

Praca technika logistyka wiąże się z nieustannym kontaktem z innymi ludźmi, dlatego od osób wykonujących zawód wymaga się wysokiej kultury osobistej, umiejętności jasnego formułowania przekazu, znajomości zasad komunikacji werbalnej i niewerbalnej, zasad negocjacji, dokładności w wykonywaniu powierzonych zadań. Ponadto ze względu na rozwijającą się współpracę międzynarodową wymagane jest, aby biegle posługiwał się co najmniej jednym językiem obcym w mowie i piśmie.

Przedmioty rozszerzone do wyboru:

geografia
języki obce (j. angielski, j. niemiecki)
matematyka
język polski

Technikum Hotelarskie
Nauka trwa 4 lata.
Technikum kończy się egzaminem maturalnym i egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe.
Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej, może również kontynuować naukę na uczelniach wyższych.

Technik hotelarstwa – to zawód o charakterze usługowym, dla osób lubiących kontakty z ludźmi, komunikatywnych i kreatywnych. Kształcący się w nim uczniowie są przygotowani do pracy w sektorze przemysłu turystycznego. Mają szansę zdobycia umiejętności biegłego posługiwania się dwoma językami – angielskim i niemieckim w zakresie słownictwa zawodowego i branżowego, co ułatwia kontakt z zagranicznymi turystami lub kontrahentami. Cykl kształcenia obejmuje zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe. Absolwenci mają szerokie możliwości znalezienia pracy, zarówno przy bezpośredniej obsłudze klienta, jak i w zapleczu administracyjno-biurowym.

Absolwent szkoły nabywa umiejętność wykonywania następujących zadań:
- planowanie i organizowanie usług hotelarskich,
- przyjmowanie i realizacja zamówień – rezerwacja usług, ustalanie zakresu zamówionych usług, sposobu ich świadczenia oraz formy zapłaty,
- wykonywanie prac związanych z pobytem gości w obiekcie – przyjmowanie gości w obiekcie, kompleksowa obsługa w trakcie pobytu, wykwaterowywanie z obiektu, rozliczanie kosztów pobytu, przyjmowanie należności,
- obsługa gości o specjalnym znaczeniu – typu VIP, CIP, gości niepełnosprawnych,
- organizowanie i oferowanie usług dodatkowych: konferencyjnych, turystycznych, rekreacyjno-sportowych, typu Wellness i SPA oraz okolicznościowych na specjalne zamówienie,
- prowadzenie korespondencji z odbiorcami usług hotelarskich, zbieranie opinii o preferencjach gości,
- obsługa sprzętu biurowego,
- korzystania w pracy z komputerowych programów użytkowych i hotelowych,
- promowania oferowanych usług z wykorzystaniem różnorodnych form reklamy, sprzedaży osobistej, promocji sprzedaży oraz technik z zakresu public relations,
- współpraca z innymi podmiotami oferującymi usługi hotelarskie,
- analiza oferty konkurencji i obserwacja rynku hotelarskiego.

Typowe miejsca pracy absolwenta hotelarstwa to:
- hotele, motele,
- pensjonaty, ośrodki wypoczynkowe, sanatoria,
- schroniska i inne obiekty noclegowe zarówno w Polsce jak i w krajach UE,
- wydziały związane z turystyką i promocją regionu w urzędach miast i gmin,
- prowadzenie własnej działalności gospodarczej tj. usługi agroturystyczne, kwatery prywatne, pola biwakowe.

Przedmioty rozszerzone do wyboru:

geografia
język obcy (j. angielski, j. niemiecki)
język polski
matematyka

Technikum Pojazdów Samochodowych
Nauka trwa 4 lata.
Technikum kończy się egzaminem maturalnym i egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe.
Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej, może również kontynuować naukę na uczelniach wyższych.

Technik pojazdów samochodowych – to zawód związany z obsługą współczesnych pojazdów samochodowych. Kształcący się w tym kierunku uczniowie stają się specjalistami z dziedziny naprawy i eksploatacji pojazdów samochodowych, a także diagnostyki samochodowej.

Absolwent szkoły będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
- organizowanie obsługi i naprawy pojazdów samochodowych,
- ocena stanu technicznego pojazdów, ustalanie przyczyn niesprawności oraz sposobów napraw,
- wykonywanie napraw pojazdów samochodowych,
- kontrolowanie jakości wykonanych napraw,
- prowadzenie usług motoryzacyjnych,
- sprzedaż pojazdów samochodowych oraz artykułów motoryzacyjnych,
- prowadzenie dokumentacji związanej z obsługą i naprawą pojazdów samochodowych,
- kierowanie pojazdami samochodowymi na poziomie umożliwiającym uzyskanie prawa jazdy kategorii B.

Osiągnięte kwalifikacje zawodowe umożliwią absolwentowi podejmowanie pracy między innymi w:
- stacjach obsługi i kontroli pojazdów samochodowych,
- zakładach produkcyjnych i naprawczych pojazdów samochodowych,
- salonach sprzedaży samochodów i instytucjach zajmujących się obrotem częściami samochodowymi,
- przedsiębiorstwach transportu samochodowego,
- przedsiębiorstwach doradztwa technicznego dotyczącego motoryzacji,
- firmach zajmujących się likwidacją pojazdów samochodowych,
- prowadzenie własnej działalności gospodarczej.

Przedmioty rozszerzone do wyboru:

geografia
język obcy (j. angielski, j. niemiecki)
matematyka
fizyka
Technikum Architektury Krajobrazu
Nauka trwa 4 lata.
Technikum kończy się egzaminem maturalnym i egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe.
Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej, może również kontynuować naukę na uczelniach wyższych.

Technik architektury krajobrazu – to zawód dla osób lubiących kontakt z przyrodą, zainteresowanych ochroną środowiska, posiadających wyobraźnię przestrzenną i chęć twórczego działania. Architekt krajobrazu pomaga realizować marzenia ludzi o pięknych ogrodach.

Absolwent szkoły jest przygotowany do wykonywania następujących zadań:
- planowanie i projektowanie terenów zieleni miast i obszarów wiejskich,
- urządzanie i pielęgnacja terenów zieleni,
- produkowanie roślin ozdobnych i materiału szkółkarskiego,
- pielęgnacja parków, starodrzewu,
- wyznaczanie miejsc do nasadzeń drzew i krzewów, zakładania trawników, rabat bylinowych,
- dokonywanie wyboru drzew, krzewów, bylin i innych roślin do zaplanowanych nasadzeń,
- przygotowywanie miejsc do nasadzeń drzew i krzewów,
- zakładanie trawników i kwietników,
- prowadzenie nasadzeń drzew, krzewów i roślin ozdobnych,
- przygotowywanie mieszanek ziem ogrodniczych, torfu i podłoży dla roślin,
- nadzorowanie przycinania żywopłotów, strzyżenia trawników,
- rekultywacja terenów zdegradowanych – wyznaczanie drzew do karczowania lub wycięcia,
- umiejętność posługiwania się dokumentacją projektową w poszczególnych etapach realizacji
i konserwacji terenów zieleni oraz urządzania terenów zieleni miast i obszarów wiejskich według przygotowanego projektu,
- projektowanie małej architektury ogrodowej,
- organizowanie i kierowanie pracą podległych pracowników.

Absolwent w zawodzie technik architektury krajobrazu znajdzie pracę:
- w biurach projektowych opracowujących projekty zagospodarowania obiektów architektury krajobrazu,
- w jednostkach prowadzących pielęgnację obiektów architektury krajobrazu np. spółdzielnie mieszkaniowe,
- w jednostkach administracji samorządowej w wydziałach: geodezji i kartografii, ochrony środowiska, kształtowania i  pielęgnacji zieleni,
- w placówkach służb ochrony zabytków i ochrony przyrody,
- u właścicieli obiektów krajobrazowych, w szkółkach drzew, krzewów i roślin ozdobnych,
- mogą także prowadzić własną działalność gospodarczą.

Przedmioty rozszerzone do wyboru:

geografia
język obcy (j. angielski, j. niemiecki)
matematyka
biologia