Technikum Architektury Krajobrazu

 • nauka trwa 4 lata
 • technikum kończy się egzaminem maturalnym i egzaminem potwierdzającym kwalifikacje   zawodowe
 • absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej, może również kontynuować naukę na uczelniach wyższych

Technik architektury krajobrazu  – to zawód dla osób lubiących kontakt z przyrodą, zainteresowanych ochroną środowiska, posiadających wyobraźnię przestrzenną i chęć twórczego działania. Architekt krajobrazu pomaga realizować marzenia ludzi o pięknych ogrodach.

Absolwent szkoły jest przygotowany do wykonywania następujących zadań:

 • planowanie i projektowanie terenów zieleni miast i obszarów wiejskich,
 • urządzanie i pielęgnacja  terenów  zieleni,
 • produkowanie roślin ozdobnych i materiału szkółkarskiego,
 • pielęgnacja parków, starodrzewu,
 • wyznaczanie miejsc do nasadzeń drzew i krzewów, zakładania trawników, rabat bylinowych,
 • dokonywanie wyboru drzew, krzewów, bylin i innych roślin do zaplanowanych nasadzeń,
 • przygotowywanie miejsc do nasadzeń drzew i krzewów,
 • zakładanie trawników i kwietników,
 • prowadzenie nasadzeń drzew, krzewów i roślin ozdobnych,
 • przygotowywanie mieszanek ziem ogrodniczych, torfu i podłoży dla roślin,
 • nadzorowanie przycinania żywopłotów, strzyżenia trawników,
 • rekultywacja terenów zdegradowanych – wyznaczanie drzew do karczowania lub wycięcia,
 • umiejętność posługiwania się dokumentacją projektową w poszczególnych etapach realizacji
  i konserwacji terenów zieleni oraz urządzania terenów zieleni miast i obszarów wiejskich według przygotowanego projektu,
 • projektowanie małej architektury ogrodowej,
 • organizowanie i kierowanie pracą podległych pracowników.

Absolwent w zawodzie technik architektury krajobrazu znajdzie pracę:

 • w biurach projektowych opracowujących projekty zagospodarowania obiektów architektury krajobrazu,
 • w  jednostkach prowadzących pielęgnację obiektów architektury krajobrazu np. spółdzielnie mieszkaniowe,
 • w jednostkach administracji samorządowej w wydziałach: geodezji i kartografii, ochrony środowiska, kształtowania i pielęgnacji zieleni,
 • w placówkach służb ochrony zabytków i ochrony przyrody,
 • u właścicieli obiektów krajobrazowych, w szkółkach drzew, krzewów i roślin ozdobnych,
 • mogą także prowadzić własną działalność gospodarczą.