Technikum Architektury Krajobrazu

Nauka trwa 4 lata.
Technikum kończy się egzaminem maturalnym i egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe.
Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej, może również kontynuować naukę na uczelniach wyższych.

Technik architektury krajobrazu – to zawód dla osób lubiących kontakt z przyrodą, zainteresowanych ochroną środowiska, posiadających wyobraźnię przestrzenną i chęć twórczego działania. Architekt krajobrazu pomaga realizować marzenia ludzi o pięknych ogrodach.

Absolwent szkoły jest przygotowany do wykonywania następujących zadań:
- planowanie i projektowanie terenów zieleni miast i obszarów wiejskich,
- urządzanie i pielęgnacja terenów zieleni,
- produkowanie roślin ozdobnych i materiału szkółkarskiego,
- pielęgnacja parków, starodrzewu,
- wyznaczanie miejsc do nasadzeń drzew i krzewów, zakładania trawników, rabat bylinowych,
- dokonywanie wyboru drzew, krzewów, bylin i innych roślin do zaplanowanych nasadzeń,
- przygotowywanie miejsc do nasadzeń drzew i krzewów,
- zakładanie trawników i kwietników,
- prowadzenie nasadzeń drzew, krzewów i roślin ozdobnych,
- przygotowywanie mieszanek ziem ogrodniczych, torfu i podłoży dla roślin,
- nadzorowanie przycinania żywopłotów, strzyżenia trawników,
- rekultywacja terenów zdegradowanych – wyznaczanie drzew do karczowania lub wycięcia,
- umiejętność posługiwania się dokumentacją projektową w poszczególnych etapach realizacji
i konserwacji terenów zieleni oraz urządzania terenów zieleni miast i obszarów wiejskich według przygotowanego projektu,
- projektowanie małej architektury ogrodowej,
- organizowanie i kierowanie pracą podległych pracowników.

Absolwent w zawodzie technik architektury krajobrazu znajdzie pracę:
- w biurach projektowych opracowujących projekty zagospodarowania obiektów architektury krajobrazu,
- w jednostkach prowadzących pielęgnację obiektów architektury krajobrazu np. spółdzielnie mieszkaniowe,
- w jednostkach administracji samorządowej w wydziałach: geodezji i kartografii, ochrony środowiska, kształtowania i  pielęgnacji zieleni,
- w placówkach służb ochrony zabytków i ochrony przyrody,
- u właścicieli obiektów krajobrazowych, w szkółkach drzew, krzewów i roślin ozdobnych,
- mogą także prowadzić własną działalność gospodarczą.

Przedmioty rozszerzone do wyboru:

geografia
język obcy (j. angielski, j. niemiecki)
matematyka
biologia