Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu
Kontarst
Rozmiar czcionki
| |

RODO

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
w związku z prowadzeniem monitoringu wizyjnego
w budynku Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych w Wojniczu

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzeniem monitoringu wizyjnego jest Zespół Szkół Licealnych i technicznych w Wojniczu,  Jagiellońska 17, 32-830 Wojnicz (e-mail: sekretariat@wojnicz.edu.pl, tel. 14 67 90 005).
 2. Osobą do kontaktu w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych jest Inspektor Ochrony Danych (e-mail: bhpsabed@gmail.com, tel. 692 190 527, adres do korespondencji: Zespół Szkół Licealnych i Technicznych w Wojniczu,  Jagiellońska 17, 32‑830 Wojnicz).
 3. Monitoring wizyjny prowadzony jest w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom i uczniom, ochrony mienia oraz wsparcia kontroli dostępu do budynku szkoły i znajdujących się w nim pomieszczeń.
 4. Monitoring wizyjny obejmuje swoim zasięgiem obszar szkoły tj. bezpośrednie otoczenie, wejścia do budynku, korytarze, klatki schodowe, szatnie oraz wejścia do toalet.
 5. Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 108a Ustawy Prawo Oświatowe (dodany art. 154 Ustawy o Ochronie Danych Osobowych).
 6. Dane z monitoringu wizyjnego są przechowywane przez okres nie dłuższy niż 7 dni. 
 7. Dane z monitoringu wizyjnego mogą być wykorzystane tylko w przypadku potrzeby analizy incydentów naruszenia prawa. 
 8. Osoba, której dane dotyczą posiada w uzasadnionych przypadkach prawo dostępu do nagrań, prawo żądania usunięcia danych jej dotyczących oraz prawo do anonimizacji wizerunku na zarejestrowanych obrazach.
 9. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 10. Odbiorcą danych mogą być osoby, które wykażą potrzebę uzyskania dostępu do nagrań (np. osoby poszkodowane w sytuacjach zarejestrowanych przez kamery systemu monitoringu wizyjnego).

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zespół Szkół Licealnych i Technicznych w Wojniczu

 1. Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół Licealnych i Technicznych w Wojniczu, znajdująca się na ulicy Jagiellońskiej 17, 32-830 Wojnicz.
 2. Przestrzeganie zasad ochrony danych nadzoruje wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez adres e-mail bhpsabed@gmail.com.
 3. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie:
  • obowiązków prawnych ciążących na administratorze (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych)
  • zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych)
  • zgody na przetwarzanie danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
  • umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych)
 4. Podstawa do przetwarzania danych osobowych zależna jest od rodzaju operacji, jakie wykonywane są na danych osobowych.
 5. Odbiorcami danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 6. Dane osobowe przechowywane są przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w punkcie 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.
 7. Osoba, której dane osobowe przetwarza administrator danych, posiada prawo do (z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z przepisów prawa):
  • dostępu do treści danych (zgodnie z art. 15 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
  • sprostowania danych (zgodnie z art. 16 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
  • usunięcia danych (zgodnie z art. 17 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
  • ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
  • przenoszenia danych (zgodnie z art. 20 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
  • prawo do wniesienia sprzeciwu (zgodnie z art. 21 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
  • cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
 8. Dane osobowe nie są przetwarzane przez administratora danych w sposób zautomatyzowany i nie są poddawane profilowaniu.
 9. Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w przepisach prawa.