Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu
Kontarst
Rozmiar czcionki
| |

Regulamin OPW

Regulamin rekrutacji do Oddziału Przygotowania Wojskowego w Liceum Ogólnokształcącym w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych
Jana Pawła II w Wojniczu
na rok szkolny 2024/2025

 


Rozdział I
Podstawa prawna


Niniejszy dokument został opracowany w oparciu o:

 1. Ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, z 2022 r. poz. 655, 1079, 1116, 1383, 1700, 1730 i 2089 ze zmianami i z 2023 r. 185)
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2022 poz. 2431)
 3. Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 4/24 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2024 r. - Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych, tj.: liceum ogólnokształcącego, technikum, branżowej szkoły I stopnia
  i klasy wstępnej, o której mowa w art. 25 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe na terenie województwa małopolskiego na rok szkolny 2024/2025.
 4. Statut Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych im. Jana Pawła II w Wojniczu.

Rozdział II
Postanowienia ogólne


 Postępowanie rekrutacyjne dotyczy rekrutacji do klas pierwszych Oddziału Przygotowania Wojskowego w Liceum Ogólnokształcącym w Zespole Szkół Licealnych im. Jana Pawła II w Wojniczu.

 1. O przyjęcie do klasy pierwszej mogą ubiegać się absolwenci 8 klasowej szkoły podstawowej, którzy:
 • Posiadają świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
 • Posiadają bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony zaświadczeniem lekarskim od lekarza rodzinnego,
 • Uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej przeprowadzonych
  w warunkach ustalonych przez Komisję Rekrutacyjną (szczegółowa punktacja – Regulamin Próby Sprawności Fizycznej).

Rozdział III
Komisja rekrutacyjna


 W celu przeprowadzenia rekrutacji Dyrektor szkoły powołuje Komisję Rekrutacyjną, wyznacza jej przewodniczącego oraz określa zadania członków.

 1. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego zgodnie z regulaminem przy zachowaniu zasad poufności, a w szczególności:
 • podanie informacji o warunkach rekrutacji,
 • przeprowadzenie prób sprawności fizycznej,
 • ogłoszenie listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik z prób sprawności fizycznej,
 • ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych,
 • ogłoszenie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły,
 • sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.

Rozdział IV
Zasady przyjmowania kandydatów do OPW w Wojniczu


 Rekrutacja do OPW w Wojniczu prowadzona jest w oparciu o elektroniczny system naboru. Kandydat będący w ostatniej klasie szkoły podstawowej dokonuje rejestracji na stronie https://malopolska.edu.com.pl/Kandydat

 1. Kandydat ma możliwość wyboru 3 szkół - pierwsza szkoła jest tą, do której kandydat chce dostać się najbardziej. W obrębie danej szkoły kandydat może wybrać dowolną liczbę oddziałów.
 2. Po zakończeniu rejestracji kandydat jest zobligowany do wydrukowania wniosku, który podpisany przez rodzica lub opiekuna prawnego oraz kandydata zostaje dostarczony do szkoły pierwszego wyboru.
 3. Kandydat jest zobowiązany do zapoznania się i przestrzegania terminów dostarczania dokumentów, niezbędnych w procesie rekrutacji do ZSLiT w Wojniczu.
 4. Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego:
 • Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami będzie można składać od 13 maja 2024 r. do 27 maja 2024 r.
 • Pobranie skierowań na badania lekarskie do lekarza rodzinnego oraz dostarczenie zaświadczenia lekarskiego o wynikach badania od 13 maja 2024r. do 13 czerwca 2024 do godz. 14.00
 • Przeprowadzenie przez komisję rekrutacyjną prób sprawności fizycznej w terminie

 I termin: 14.06.2024r. godz. 9.00

II termin: data zostanie podana w późniejszym terminie

(UWAGA! – II termin przysługuje tylko tym kandydatom, którzy z przyczyn zdrowotnych nie byli w stanie uczestniczyć w I terminie próby i poinformowali o tym fakcie Sekretariat szkoły nie później niż w dniu próby oraz dostarczyli zaświadczenie lekarskie napóźniej do 7 dni od I terminu próby.

 • Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik prób sprawności fizycznej do 2 lipca 2024 r.
 • Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do klasy I szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz możliwość złożenia nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zmianę szkół do których kandyduje od 21 czerwca 2024 r. do 4 lipca 2024 r.
 • Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy I szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczonych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności do 9 lipca 2024 r.
 • Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych - 11 lipca 2024 r. do godz. 12.00
 • Potwierdzenie woli przyjęcia do klasy I szkoły ponadpodstawowej, do której kandydat został zakwalifikowany w postaci przedłożenia:
 • oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej;
 • oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty; o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły - od 11 lipca 2024 do 15 lipca 2024 do godz. 15.00
 • Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych – 16 lipca 2024 r. do godz. 12.00.

Rozdział V
Przyznawanie punktów


W postępowaniu rekrutacyjnym uwzględnia się wyniki egzaminu ósmoklasisty, oceny z czterech przedmiotów na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej (w zależności od typu szkoły i klasy), szczególne osiągnięcia kandydata do szkoły ponadpodstawowej oraz punkty uzyskane podczas próby sprawności fizycznej,

 1. w przypadku uzyskania pozytywnego wyniku.
 2. Wynik egzaminu ósmoklasisty przedstawiony w procentach z języka polskiego i matematyki mnoży się przez 0,35, natomiast z języka obcego przez 0,3.
 3. Szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:
 4. Ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem – 7 pkt.
 5. Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:
 • tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 10 pkt.
 • tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 pkt.
 • tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt.
 1. Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:
 • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – 10 pkt.
 • dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 pkt.
 • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt.
 • tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 7 pkt.
 • tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt.
 • tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 3 pkt.
 1. Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 6 ustawy o systemie oświaty:
 • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 pkt.
 • dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 pkt.
 • tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 pkt.
 • tytułu laureata konkursu interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 pkt.
 1. Uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy innych niż wymienione powyżej, artystycznych
  i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły na szczeblu:
 • międzynarodowym – przyznaje się 4 pkt.
 • krajowym – przyznaje się 3 pkt.
 • wojewódzkim – przyznaje się 2 pkt.
 • powiatowym – przyznaje się 1 pkt.

W przypadku, gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych na tym samym szczeblu oraz
z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym, że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 pkt.

 1. Osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu – 3 pkt. (osiągnięcie musi być wpisane na świadectwie).
 2. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty na podstawie art.44zw ust.2 i art. 44zz ust. 2 ustawy o systemie oświaty oceny
  z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej , przelicza się na punkty, przy czym za uzyskanie z:
 3. języka polskiego i matematyki oceny wyrażone w stopniu:
 • celującym – przyznaje się 35 pkt.
 • bardzo dobrym – przyznaje się 30 pkt.
 • dobrym – przyznaje się 25 pkt.
 • dostatecznym – przyznaje się 15 pkt.
 • dopuszczającym – przyznaje się 10 pkt.

 języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:

 • celującym – przyznaje się 30 pkt.
 • bardzo dobrym – przyznaje się 25 pkt.
 • dobrym – przyznaje się 20 pkt.
 • dostatecznym – przyznaje się 10 pkt.
 • dopuszczającym – przyznaje się 5 pkt.

Rozdział VI
Warunki przyjęcia do OPW w Wojniczu


Do klasy I Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych im. Jana Pawła II w Wojniczu będą przyjmowani kandydaci, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów, aż do wyczerpania miejsc.

 1. Wykaz przedmiotów, z których uzyskane na świadectwie oceny przelicza się na punkty:

4 letnie Liceum Ogólnokształcące - OPW
- język polski,
- matematyka,
- język angielski,
- geografia.

 1. Przyjmuje się następującą liczbę punktów za poszczególne oceny na świadectwie:
 • Celujący – 18 pkt.
 • Bardzo dobry – 17 pkt.
 • Dobry – 14 pkt.
 • Dostateczny – 8 pkt.
 • Dopuszczający - 2 pkt.
 1. W celu ustalenia listy danej klasy przeprowadza się ranking wyników kandydatów ubiegających się o przyjęcie do tej klasy.
 2. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki, o których mowa w Rozd. II pkt.3, niż liczba wolnych miejsc w oddziale, o których mowa w Rozd. II pkt. 2, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane wyniki prób sprawności fizycznej.
 3. W przypadku wyników równorzędnych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria:
 • Wyniki egzaminu ósmoklasisty,
 • Wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oceny z języka polskiego i matematyki oraz języka angielskiego i geografii,
 • Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem,
 • Szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:
 1. uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkoły, z wyjątkiem tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz tytułu laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim
 2. osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu.
 3. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego brane pod uwagę łącznie kryteria:
 4. wielodzietność rodziny kandydata
 5. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata
 6. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata
 7. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata
 8. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie
 9. dzieci z rodzin wielodzietnych, rodzin niepełnych, sieroty, osoby przebywające  w placówkach opiekuńczo – wychowawczych, osoby umieszczone w rodzinach zastępczych, uczniowie z niepełnosprawnością oraz uczniowie, których jedno z rodziców lub rodzeństwo jest niepełnosprawne,
 10. kandydaci o wyjątkowych zdolnościach, którzy mieli ustalony indywidualny program lub tok nauki,
 11. Do podania należy dołączyć:
 • kwestionariusz osobowy (do pobrania w punkcie naboru lub na stronie internetowej szkoły w zakładce Rekrutacja),
 • 2 fotografie (opisane z tyłu imieniem i nazwiskiem ucznia),
 • zaświadczenie lekarza podstawowej opieki medycznej o braku przeciwwskazań zdrowotnych do przystąpienia do próby sprawności fizycznej oraz zgodę rodzica/opiekuna prawnego na udział w testach (do pobrania na stronie internetowej w zakładce Rekrutacja)

 


Rozdział VII
Postanowienia końcowe


 Od decyzji Komisji Rekrutacyjnej przysługuje odwołanie do Dyrektora Szkoły.

 1. Decyzja Dyrektora Szkoły w sprawie odwołania jest ostateczna.
 2. Pozostałe zasady nieuregulowane niniejszym dokumentem określają obowiązujące przepisy prawa oświatowego.