Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu
Kontarst
Rozmiar czcionki
| |

Terminarz

Terminy postępowania rekrutacyjnego i składania dokumentów do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2024/2025:

 • Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami będzie można składać od 13 maja 2024 r. do 4 lipca 2024 r., z wyjątkiem szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego, oddziału przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz do szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych, do których wnioski składane od 13 maja 2024 r. do 27 maja 2024 r.
 • Przeprowadzenie przez komisję rekrutacyjną odpowiednio: sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, sprawdzianu kompetencji językowych, sprawdzianu predyspozycji językowych, prób sprawności fizycznej w terminie od 28 maja 2024 r. do 28 czerwca 2024 r.
 • Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik odpowiednio: sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, sprawdzianu kompetencji językowych, sprawdzianu predyspozycji językowych, prób sprawności fizycznej do 2 lipca 2024 r.
 • Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do klasy I szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz możliwość złożenia nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zmianę szkół do których kandyduje od 21 czerwca 2024 r. do 4 lipca 2024 r.
 • Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy I szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczonych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności do 9 lipca 2024 r.
 • Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych - 
  11 lipca 2024 r. do godz. 12.00
 • Wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie kandydatowi, w przypadku złożenia przez niego wniosku rekrutacyjnego do klasy I szkoły ponadpodstawowej prowadzącej kształcenie zawodowe / kształcenie w zawodzie od 13 maja 2024 r. do 11 lipca 2024 r.
 • Potwierdzenie woli przyjęcia do klasy I szkoły ponadpodstawowej, do której kandydat został zakwalifikowany w postaci przedłożenia:
 • oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej;
 • oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty;o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły 
 • zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu - przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe od 11 lipca 2024 rdo 15 lipca 2024 r.
 • w przypadku kandydatów, którzy ubiegają się o przyjęcie do klasy wielozawodowej, którzy do dnia 1 września 2024r. nie ukończyli 15-go roku życia, konieczne jest dostarczenie zaświadczenia z Poradnii Psychologiczno-Pedagogicznej o braku przeciwskazań do podjęcia pracy - od 11 lipca 2024r. do 15 lipca 2024r.
 • Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych – 16 lipca 2024 r. do godz. 12.00.
 • Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia do 19 lipca 2024 r.
 • Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia - do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.
 • Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej - do 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia.
 • Rozpatrzenie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej - do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły.
 • 17 lipca 2024 r. – 2 sierpnia 2024 r. – przeprowadzenie postępowania uzupełniającego.