Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu
Kontarst
Rozmiar czcionki
| |

Liceum wojskowe - OPW

Liceum Ogólnokształcące z Oddziałem Przygotowania Wojskowego (OPW)

Klasa wojskowa funkcjonuje na mocy porozumienia zawartego 5 września 2000 roku. Szkolenie wojskowe prowadzone jest od 22 lat przez profesjonalną kadrę szkoleniową 6 Brygady Powietrznodesantowej w Krakowie.

Od roku szkolnego 2022/2023 decyzją MON Zespół Szkół Licealnych i Technicznych otrzymał zezwolenie na utworzenie Oddziału Przygotowania Wojskowego. Jednostką wojskową odpowiedzialną za prowadzenie kształcenia praktycznego jest
11 Małopolska Brygada Obrony Terytorialnej w Krakowie.

Klasa przeznaczona jest dla uczniów, którzy chcą związać swoją karierę zawodową ze służbami mundurowymi. Oprócz przedmiotów ogólnokształcących przez wszystkie lata edukacji uczniowie uczestniczą w szkoleniu teoretycznym i praktycznym.

W czasie zajęć uczniowie mają szansę zapoznać się ze specyfiką pracy żołnierza zawodowego, uczestnicząc w zajęciach teoretycznych, realizowanych metodą wykładów informacyjnych, dyskusji, inscenizacji, prezentacji multimedialnych, pokazów umundurowania oraz zajęciach praktycznych realizowanych metodą ćwiczeń, musztry bojowej, pokazów uzbrojenia i sprzętu wojskowego, a także pokazów prawidłowo wykonywanych przez żołnierza czynności. Ponadto uczniowie tej klasy biorą udział w uroczystościach wojskowych i patriotycznych na szczeblu powiatowym oraz wojewódzkim. Minimalna liczba godzin szkolenia to 230, w tym 53 godz. szkolenia teoretycznego i 177 godz. szkolenia praktycznego.

Zajęcia realizowane w ramach szkolenia odbywają się na terenie szkoły, jednostki wojskowej lub na terenie innych obiektów dostosowanych do formy, metod i tematyki zajęć określonych w programie szkolenia.

W klasie IV uczniowie biorą udział w obozie szkoleniowym, który odbywa się na terenie obiektów wojskowych, w szczególności w rejonach poligonów wojskowych i ośrodkach szkolenia lub na terenie innych obiektów dostosowanych do formy, metod i tematyki zajęć określonych w programie szkolenia.

Zarówno szkolenie wojskowe, jak i udział w obozie są bezpłatne. Uczniowie na czas edukacji zobowiązani są do noszenia mundurów, zwłaszcza w czasie zajęć z przysposobienia wojskowego. Stanowią one wizytówkę klasy, podnoszą jej morale i przyswajają wizerunek żołnierza.

Oddział Przygotowania Wojskowego
w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych
im. Jana Pawła II w Wojniczu.

Zespół Szkół Licealnych i Technicznych w Wojniczu
decyzją Ministra Obrony Narodowej
otrzymał zezwolenie na utworzenie od roku szkolnego 2022/2023
Oddziału Przygotowania Wojskowego.
Jednostką wojskową odpowiedzialną za prowadzenie kształcenia praktycznego jest
11 Małopolska Brygada Obrony Terytorialnej w Krakowie.


Korzyści dla uczniów płynące z podjęcia nauki w OPW:

 • bezpłatne pełne umundurowanie,
 • system szkolenia przygotowujący do pełnienia służby mundurowej,
 • dodatkowe punkty do Akademii Wojskowych oraz WOT,
 • skrócona służba przygotowawcza do służby wojskowej,
 • możliwość rozpoczęcia studiów na preferencyjnych warunkach,
 • bezpłatny obóz szkoleniowy współfinansowany przez MON.

Przedmioty rozszerzone:

 • Wiedza o społeczeństwie
 • Geografia.

Języki obcy:

 • język angielski

Języki obce do wyboru:

 • język hiszpański
 • język niemiecki

Uczniowie OPW w wyniku realizacji programu szkolenia poprzez zajęcia teoretyczne, praktyczne, wyjazdowe oraz obóz posiądą wiedzę z zakresu:

 • podstawowych uwarunkowaniach służby wojskowej,
 • wybranych zagadnień regulaminów ogólnego, musztry, ceremoniału wojskowego,
 • podstaw wychowania wojskowego,
 • podstaw szkolenia bojowego, w tym taktyki,
 • szkolenia strzeleckiego,
 • rozpoznania wojskowego,
 • szkolenia inżynieryjno-saperskiego.

Terminarz rekrutacji:

Liceum Wojskowe - OPW
Nazwa etapuTermin w postępowaniu rekrutacyjnymTermin w postępowaniu uzupełniającym
Rejestracja kandydatów w systemie www.malopolska.edu.com/wybór preferencji, dostarczenie wniosku do szkoły pierwszego wyboru16 maja 2022r. - 30 maja 2022r.27 lipca 2022r. – 28 lipca 2022r.
Pobranie druku zaświadczenia lekarskiego na badania do lekarza rodzinnego oraz dostarczenie zaświadczenia16 maja 2022r. – 27 maja 2022r.27 lipca 2022r. – 28 lipca 2022r.
Przeprowadzenie przez komisję rekrutacyjną prób sprawności fizycznej10 czerwiec 2022r. godz. 10.0029 lipca 2022r. – 1 sierpnia 2022r.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik prób sprawności fizycznej15 czerwiec 2022r.3 sierpnia 2022r.
Dostarczenie świadectw i wyników egzaminu ósmoklasisty24 czerwca 2022r. - 12 lipca 2022r.-
Publikacja list zakwalifikowanych do przyjęcia19 lipca 2022r. do godz. 12:009 sierpnia 2022r. do godz. 12:00
Potwierdzenie woli podjęcia nauki w danej szkole poprzez dostarczenie oryginałów świadectwa i wyników egzaminu ósmoklasistydo 25 lipca 2022r.do 17 sierpnia 2022r.
Publikacja list przyjętych26 lipca 2022r. do godz. 12:00d18 sierpnia 2022r. do godz. 12:00

Szczegółowe informacje znajdują się w Regulaminie Rekrutacji do OPW


Próba sprawności fizycznej
Dla kandydatów – absolwentów 8-letniej Szkoły Podstawowej
do Oddziału Przygotowania Wojskowego w Liceum Ogólnokształcącym
w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych im. Jana Pawła II w Wojniczu

Termin: 10 czerwca 2022r. godz. 10.00

Miejsce: Hala Sportowa ZSLiT, ul. Rolnicza 6, 32 – 830 Wojnicz 
 

UWAGA!
Do próby sprawności fizycznej zobowiązani są przystąpić kandydaci, którzy w swojej preferencji wybrali Klasę wojskową - OPW na pierwszym miejscu,  a także kandydaci, którzy Klasę wojskową - OPW wybrali na kolejnych preferencjach.

Do testu sprawności fizycznej zostaną dopuszczeni tylko kandydaci, którzy dostarczyli zaświadczenie lekarza podstawowej opieki medycznej o braku przeciwwskazań zdrowotnych do przystąpienia do próby sprawności fizycznej  oraz zgodę rodzica/opiekuna prawnego na udział w testach sprawności fizycznej .
Niniejsze dokumenty należy przedłożyć do sekretariatu szkoły do dnia 10.06.2022r. do godz. 9.00. Na podstawie dostarczonych dokumentów pracownik Sekretariatu szkoły wydaje zgodę na przystąpienie do testu sprawności fizycznej z którym należy zgłosić się na halę sportową ZSLiT ul. Rolnicza 6,  32 – 830 Wojnicz.


Próba sprawności fizycznej

Forma testu: Ćwiczenia praktyczne (próba siły i sprawnościowy tor przeszkód)
Test sprawności fizycznej składa się z następujących ćwiczeń przeprowadzonych w cyklu w postaci toru przeszkód w następującej kolejności:próba siły: 2 x rzut oburącz w tył nad głową piłką lekarską (dziewczęta 2kg, chłopcy 3kg) – decyduje lepsza próba rzutu.

Sprawnościowy tor przeszkód: Na komendę „Start” kandydat wykonuje następujące zadania: 

 1. okrążanie 3 chorągiewek,
 2. start z leżenia na brzuchu, 
 3. przewrót w przód, 
 4. naprzemianstronne przeskoki obunóż wzdłuż ławeczki - 4 przeskoki,
 5. 10 x brzuszki z 2kg piłką lekarską trzymaną na wysokości klatki piersiowej, 
 6. bieg „8” – 8m zaczynając do środka.

Szczegółowe informacje znajdują się w Regulaminie Próby Sprawności Fizycznej  

Zobacz galerię