Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu
Kontarst
Rozmiar czcionki
| |

Tradycyjny sad

Uczennice Technikum Architektury Krajobrazu ZSLiT w Wojniczu wraz z Panią Małgorzatą Gębską nauczycielką przedmiotów zawodowych przystąpiły do konkursu „Tradycyjny sad”.

"TRADYCYJNY SAD" to projekt edukacyjny skierowany do wszystkich szkół zainteresowanych problematyką restytucji i promocji starych odmian drzew owocowych realizowany w formie międzyszkolnej rywalizacji zespołowej.  

Konkurs wpisuje się w zadania określone w projekcie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej pn. „Szkoła z witaminą” przewidzianym do wprowadzenia w roku szkolnym 2017/2018 w polskich szkołach.

Projekt "Tradycyjny Sad" organizowany jest przez Fundację Banku Ochrony Środowiska z myślą o zachowaniu różnorodności biologicznej Polski i zdrowiu społeczeństwa. Polega na poznaniu sadowniczego dziedzictwa polskich ziem i restytucji starych odmian drzew w formie mini sadu składającego się z co najmniej 5 drzew sadzonych swobodnie na ogólnodostępnym terenie. Może zostać założony przy szkole, kościele, plebanii lub na działce należącej do gminy. Kładziemy nacisk na prowadzenie sadu w sposób naturalny tj. z doborem odpornych odmian dostosowanych do polskich warunków oraz zastosowaniem takiego sposobu ochrony roślin, który nie szkodzi środowisku. 

Dążymy do tego, aby nie zaginęła tradycja starych drzew owocowych, które przez stulecia były podstawą funkcjonowania społeczności polskiej i żeby zwiększyć pulę genetyczną drzew owocowych. Stare drzewa rosną powoli, ale owocują przez lata. Jeszcze dziś możemy znaleźć 100–letnie jabłonki w dobrym stanie. I stąd w naszym projekcie wciąż przewija się słowo „tradycja”. Tradycja to działanie czasu, inna perspektywa patrzenia na drzewa w środowisku przyrodniczym.

W ostatnich pięćdziesięciu latach wyginęło ponad 80% stanu drzew starych odmian. Wyginęły, bo nastała moda na sady produkcyjne = towarowe = przemysłowe. Więcej, szybciej, lepiej! Natura nie lubi drogi na skróty i niechybnie wystawia rachunek. Im mniejsza pula odmian drzew tym łatwiej radzą sobie z nimi szkodniki. Tym więcej trzeba użyć środków chemicznych, aby uzyskać wysokie plony.

Proces uprzemysłowienia naszego codziennego życia sięgnął tak daleko, że dotyczy także uprawy owoców, powszechnie uważanych za źródło i symbol zdrowia. Jednak owoce z sadów poddanych wielokrotnym zabiegom chemicznym nie posiadają takich walorów prozdrowotnych jak owoce uprawiane naturalną metodą, w tradycyjnym sadzie przyzagrodowym. Tak więc tylko pozornie tematem konkursu jest powrót do przeszłości. Powrót do tradycji może być właśnie furtką do zdrowia młodego pokolenia w przyszłości.

Projekt "Tradycyjny Sad" to niezwykła szansa dla uczniów i nauczycieli na uczestniczenie w nowoczesnym przedsięwzięciu wychodzącym poza ramy nauczania programowego i pozwalającym na zdobycie dodatkowej wiedzy i umiejętności. Zaczyna się w szkole od zebrania grupki uczniów pod opieką nauczyciela. Nie kończy się jednak wraz z przesłaniem raportu. Efekty jego realizacji, nie tylko w postaci mini sadu, będą sięgały dużo dalej - poza czas i środowisko szkolne, gdzie miały początek.

W projekcie jest wiele różnorodnych zadań do wykonania, których realizacja zapewni satysfakcję i poczucie tworzenia trwałych wartości. Efekty przetrwają lata i staną się wizytówką obecności w szkole osób zaangażowanych społecznie, bardziej trwałą niż oceny na szkolnych świadectwach. Udział w projekcie pozwoli przeżyć wspaniałą przygodę tworzenia przedsięwzięcia od zera - począwszy od zdobycia wiedzy poprzez zastosowanie jej w praktyce.

Prowadzenie sadu z tradycyjnymi odmianami drzew jest zdecydowanie bardziej przyjazne środowisku i tego chcemy nauczyć młodzież i poprzez nią osoby dorosłe.

Dodatkowym walorem udziału w projekcie „Tradycyjny Sad” jest uczestniczenie w jego ramach w projekcie pomologicznym prowadzonym przez Polską Akademię Nauk - Ogród Botaniczny-Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej. Dotyczy on tworzenia banku genów ginących już odmian historycznych. Polega na zbieraniu informacji o starych drzewach tradycyjnych odmian i katalogowaniu w postaci ogólnopolskiej mapy ich stanowisk. Działania w konkursie szkolnym wspomogą odzyskiwanie naturalnego dziedzictwa Polski.

Projekt jest realizowany w partnerstwie z Fundacją Dzieło Nowego Tysiąclecia, która promuje nauczanie Papieża Jana Pawła II i wspiera określone przedsięwzięcia społeczne, głównie w dziedzinie edukacji i kultury. Istotą przekazu papieskiego jest miłość, która objawia się w szerokorozumianym szacunku do człowieka oraz respektowaniu praw płynących z odwiecznego porządku natury. W tym kontekście dbałość o czystość otaczającego środowiska i dbałość o zdrowie jest niezwykle ważnym przesłaniem dla młodzieży XXI wieku.

GENEZA

Przez wieki Polska była potęgą sadowniczą opartą o drzewa dawnych odmian. Głównie jabłonie były wszechobecnym elementem krajobrazu i stanowiły podstawę zaopatrzenia rodzinnych gospodarstw. Stare odmiany funkcjonowały we wszystkich regionach Polski i były doskonale przystosowane do panujących tam warunków. W ostatnich 50-ciu latach wyginęło 80% zasobów starych drzew owocowych. Powstała „nowa rasa” – udoskonalone, nowe, „przemysłowe” odmiany, które zostały przystosowane do zwiększonej produktywności (wcześniej i silniej owocujące, o zwiększonej gęstości sadzenia ze względu na małe rozmiary). Jednak ceną za sukces wydajności z hektara jest konieczność stałej opieki nad tymi drzewami, głównie ochrony chemicznej, bo drzewa muszą być pryskane około 30 razy w ciągu sezonu wegetacyjnego. W dobie zwiększającej się świadomości skażenia środowiska społeczeństwo coraz wyraźniej zgłasza zainteresowanie produktami uprawianymi bez nadmiernej chemizacji. Stąd konieczność powrotu do dawnych odmian, które przez dziesięciolecia radziły sobie świetnie w rodzimych warunkach.

ADRESACI KONKURSU

Projekt skierowany jest do młodych ludzi, ponieważ wiedza na temat umiejętnej uprawy i walorów zdrowotnych owoców z drzew tradycyjnych odmian może przydać się młodemu pokoleniu, aby umiało zapewnić sobie wartościowe pożywienie. Poprzez młodzież chcemy dotrzeć też do szerokiego społeczeństwa. Dorosłe osoby już dziś mogą podjąć decyzję o założeniu przydomowego sadu złożonego ze starych odmian.

Do bezpośredniego udziału w projekcie zapraszamy uczniów i nauczycieli ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

CELE

Celem projektu "Tradycyjny Sad" jest szeroko pojęta edukacja – nie tylko na temat tradycyjnych odmian drzew sadowniczych, ale również takiego sposobu pielęgnacji drzew, który nie powoduje negatywnego wpływu na środowisko.

Projekt ma też za zadanie wzbogacenie puli zasobów genetycznych drzew starych odmian jabłoni oraz zwiększenie różnorodności biologicznej na ziemiach polskich.

REJESTRACJA

Na głównej stronie projektu znajduje się formularz rejestracyjny, który należy wypełnić, a następnie wydrukować. Wersja wydrukowana powinna zostać podpisana przez dyrektora szkoły. Następnie podpisany dokument należy zeskanować, a skan zarejestrować w systemie projektu. Podpisanie dokumentu oznacza akceptację REGULAMINU 

TERMINARZ

Terminarz konkursu związany jest z harmonogramem prac agrotechnicznych.

Jesień jest czasem wszelkich działań przygotowawczych, sadzenie roślin przewidziane jest wiosną.

Projekt rozpoczyna się w październiku 2017 roku, a zakończy się rozdaniem nagród w październiku 2018 roku. 

Rejestracja do etapu jesiennego trwa do 30 listopada 2017 roku.

Zespoły zgłoszone do jednego etapu nie muszą się zgłaszać do kolejnych etapów.

Więcej informacji znajduje się w zakładce TERMINARZ .

STRUKTURA

Projekt ma charakter międzyszkolnej rywalizacji.

Do konkursu mogą zgłaszać się szkolne zespoły konkursowe (maks. 10 osób), które pracować będą pod opieką nauczyciela lub katechety.

Tematem przewodnim projektu jest zdobycie wiedzy nt. starych odmian drzew owocowych, szeroka promocja tej wiedzy oraz założenie minisadu złożonego z tradycyjnych odmian drzew sadowniczych sadzonych w sposób swobodny (w pierwszym etapie - jabłoni), zlokalizowanym na ogólnodostepnym społecznie terenie.

Projekt jest podzielony na dwa główne etapy. Każdy z tych etapów zbudowany jest wokół tematu przewodniego i stanowi logiczną całość. Udział w konkursie polega na wypełnieniu zadań przewidzianych w obu etapach łącznie. Dodatkowo można również wziąć udział w etapie nieobowiązkowym, jakim jest tworzenie uczniowskiej Pomologicznej Mapy Polski. 

Sposób działania w etapach jest podobny - uczestnicy realizują działania w oparciu o wcześniej zdobytą wiedzę i doświadczenie.

Zadania konkursowe są tematycznie powiązane z tematami do samodzielnego opracowania. Celem realizowanych zadań jest utrwalenie wiadomości, pogłębianie zainteresowania uczniów zdrowym stylem życia oraz rozwijanie kreatywności.

Najlepsze 300 zespołów, które w prawidłowy sposób wypełnią zadania pierwszego etapu otrzymają grant, z którego sfinansowane zostaną zestawy startowe roślin sadowniczych oraz konieczne materiały wspierające proces założenia mini sadu. Lista refundowanych kosztów znajduje się w zakładce POMOCE .

Dodatkowo, na zakończenie każdego z etapów konkursu, wyłonieni zostaną zwycięzcy, którzy otrzymają nagrody rzeczowe.

ZADANIA KONKURSOWE 

Projekt podzielony jest na dwa etapy główne i dodatkowy etap nieobowiązkowy. Zakończenie realizacji każdego z nich zwieńczone jest przesłaniem raportu. Działania w etapach  polegają na zdobyciu wiedzy, wykorzystaniu jej w praktyce oraz wypromowaniu wykonanych zadań w środowisku szkolnym, lokalnym i przez Internet. 

ETAP I - Rozmawiamy o sadzie - polegający na zdobywaniu wiedzy i promocji idei projektu.

Polega na powołaniu dziesięcioosobowych zespołów uczestników, które pod opieką nauczyciela zdobywają wiedzę z zakresu sadownictwa i sposobu pielęgnacji drzew niewpływającego negatywnie na środowisko. Zespoły mają za zadanie upowszechnianie inicjatywy w środowisku szkolnym oraz znalezienie i przygotowanie terenu do założenia minisadu. 

ETAP II - Sadzimy sad - to etap praktycznego sadowniczego działania w oparciu o przygotowany wcześniej plan wraz z prowadzeniem aktywnej akcji promocyjnej projektu. 

ETAP DODATKOWY - Tworzenie Pomologicznej Mapy Polski - to etap nieobowiązkowy, w którym mogą wziąć udział zarejestrowane w konkursie zespoły. Przeprowadzany jest w terminie jesiennym, podczas trwania etapu "Rozmawiamy o sadzie".

W zakładce PLAN ZADAŃ znajduje się dokładny wykaz zadań konkursowych, podpowiedzi do ich wykonania oraz wytyczne do raportów. 

Terminy przesyłania raportów podane są w zakładce TERMINARZ .

ZARZĄDZANIE

Konkurs zarządzany jest poprzez portal internetowy www.tradycyjnysad.pl.

Komunikacja z zespołami odbywa się poprzez platformę internetową, gdzie zamieszczone są wszelkie informacje dotyczące organizacji konkursu: 

  • opis zadań do wykonania,
  • regulamin,
  • terminarz,
  • formularze raportów,
  • szeroka baza wiedzy wspierającej realizację zadań konkursowych, itp.

Unikalnym materiałem edukacyjnym zamieszczonym na portalujest poradnik z zakresu podstawowej wiedzy sadowniczej „Od laika do eko - sadownika” , który pozwoli na stworzenie minisadu osobom niemającym doświadczenia w sprawach ogrodniczych.

Zarejestrowani uczestnicy konkursu realizują zadania konkursowe, z których sporządzają raporty, według terminarza zamieszczonego na stronie konkursu. Raporty wypełniane są w Panelu Uczniowskim, ale do oceny przesyłane są wyłącznie z Panelu Opiekuna.

Nadesłane prace oceniane są przez zespół trzech niezależnych sędziów.

Wyniki prac publikowane są z zakładce WYNIKI .

GRANTY I NAGRODY

Pula nagród o łącznej wartości do 70 000 złotych.

GRANTY

W konkursie przewidziane są nagrody pieniężne w postaci grantów o w artości 200 zł dla trzystu zespołów, których raporty z realizacji pierwszego etapu zostaną najlepiej ocenione. Otrzymanie grantu uwarunkowane jest określeniem  zapotrzebowania rzeczowego wraz z przewidywanymi kosztami. Granty z ostaną przekazane na konto szkoły, z którego pochodzi Zespół. 

NAGRODY

Przewidziano cenne nagrody dla uczestników Konkursu. Przyznawane będą za każdy etap po zakończeniu całego projektu.

ROLA NAUCZYCIELA

Działania prowadzone w tym konkursie mają charakter projektowy i uczą zasad realizowania zadań grupowych oraz pozwalają na zbudowanie bardziej partnerskiej relacji między uczniami i opiekunami zespołów konkursowych w szkole.

Dzięki projektowi nauczyciel będzie miał szansę podniesienia swoich kwalifikacji w zakresie edukacji związanej ze zdrowym i ekologicznym stylem życia.

Konkurs wpisuje się w zadania określone w projekcie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej pn. „Szkoła z witaminą” przewidzianym do wprowadzenia w roku szkolnym 2017/2018 w polskich szkołach.