Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu
Kontarst
Rozmiar czcionki
| |

Deklaracja Dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Zespół Szkół Licealnych i Technicznych im. Jana Pawła II w Wojniczu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: www.wojnicz.edu.pl

Data publikacji strony internetowej: 2018-08-30

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-03-09

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚĆI Z USTAWĄ

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • nie wszystkie elementy graficzne mają opis alternatywny,
 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • część starszych plików nie jest dostępnych cyfrowo (pliki pdf) – nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.

Wyłączenia:

 • duża część filmów i elementów graficznyh zostało opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Kompatybilność:

Pełna obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy samej klawiatury jak i myszki.

Wygląd:

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące nie korzystające z technologii asystujących:

 1. zmiana wielkości czcionki
 2. zmiana kontrastu
 3. jasne tło

Pomoc w nawigacji

Na stronie znajduje się wyszukiwarka.

DATA SPORZĄDZENIA DEKLARACJI

Oświadczenie sporządzono dnia: 2024-03-12.

METODA OCENY DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ

 Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 SKRÓTY KLAWIATUROWE

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Piotr Majcher, mail: sekretariat@wojnicz.edu.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu: 14 6790 005. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

INFORMACJE NA TEMAT PROCEDURY

Każdy ma prawo:

 • Zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu,
 • zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu itp.

Żądanie powinno zawierać:

 • dane osoby zgłaszającej żądanie,
 • wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu.
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia
  w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia
z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę
w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich:

https://www.rpo.gov.pl/

 DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Szkoła jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Budynek szkoły jest obiektem piętrowym, posiada platformę pionową oraz toaletę dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych. Szkoła posiada również tabliczki z oznaczeniem pięter i sal w języku Braille oraz pętlę indukcyjną.

 INFORMACJA O DOSTĘPNOŚCI TŁUMACZA JĘZYKA MIGOWEGO

Szkoła nie posiada tłumacza języka migowego. 

 

DANE TELEADRESOWE PODMIOTU PUBLICZNEGO

Adres: ul. Jagiellońska 17, 32 – 830 Wojnicz

Tel.: 14 6790 005

E-mail: sekretariat@wojnicz.edu.pl

Strona internetowa: www.wojnicz.edu.pl