Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu
Kontarst
Rozmiar czcionki
| |

Regulamin rekrutacji

 Regulamin rekrutacji do Liceum Ogólnokształcącego,
Technikum oraz Branżowej Szkoły I Stopnia
 w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych im. Jana Pawła II w Wojniczu
na rok szkolny 2023/2024


Rozdział I
Podstawa prawna


Niniejszy dokument został opracowany w oparciu o:

 1. Ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, z 2022 r. poz. 655, 1079, 1116, 1383, 1700, 1730 i 2089 ze zmianami i z 2023 r. 185)
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2022 poz. 2431)
 3. Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 5/23 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 26 stycznia 2023 r. - Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych, tj.: liceum ogólnokształcącego, technikum, branżowej szkoły I stopnia i klasy wstępnej, o której mowa w art. 25 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe na terenie województwa małopolskiego na rok szkolny 2023/2024.
 4. Statut Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych im. Jana Pawła II w Wojniczu.

Rozdział II
Postanowienia ogólne


Postępowanie rekrutacyjne dotyczy rekrutacji do klas pierwszych Liceum Ogólnokształcącego, Technikum oraz Branżowej Szkoły I Stopnia w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych im. Jana Pawła II w Wojniczu.

O przyjęcie do klasy pierwszej mogą ubiegać się absolwenci 8 klasy szkoły podstawowej.


Rozdział III
Komisja rekrutacyjna


W celu przeprowadzenia rekrutacji Dyrektor szkoły powołuje Komisję Rekrutacyjną, wyznacza jej przewodniczącego oraz określa zadania członków.
Do zadań komisji rekrutacyjnej należy przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego zgodnie z regulaminem przy zachowaniu zasad poufności, a w szczególności:

 • podanie informacji o warunkach rekrutacji,
 • ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych,
 • ogłoszenie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły,
 • sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.

Rozdział IV
Zasady przyjmowania kandydatów do ZSLiT w Wojniczu


 Rekrutacja do ZSLiT w Wojniczu prowadzona jest w oparciu o elektroniczny system naboru. Kandydat będący w ostatniej klasie szkoły podstawowej dokonuje rejestracji na stronie https://malopolska.edu.com.pl/Kandydat

 1. Kandydat ma możliwość wyboru 3 szkół - pierwsza szkoła jest tą, do której kandydat chce dostać się najbardziej. W obrębie danej szkoły kandydat może wybrać dowolną liczbę oddziałów.
 2. Po zakończeniu rejestracji kandydat jest zobligowany do wydrukowania wniosku, który podpisany przez rodzica lub opiekuna prawnego oraz kandydata zostaje dostarczony do szkoły pierwszego wyboru wraz ze stosownymi oświadczeniami.
 3. Kandydat jest zobowiązany do zapoznania się i przestrzegania terminów dostarczania dokumentów, niezbędnych w procesie rekrutacji do ZSLiT w Wojniczu.
 4. Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego:
 • Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami będzie można składać od 15 maja 2023 r. do 19 czerwca 2023 r., z wyjątkiem szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego, oddziału przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz do szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych, do których wnioski składane od 15 maja 2023 r. do 30 maja 2023 r.
 • Przeprowadzenie przez komisję rekrutacyjną odpowiednio: sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, sprawdzianu kompetencji językowych, sprawdzianu predyspozycji językowych, prób sprawności fizycznej w terminie od31 maja 2023 r. do 13 czerwca 2023 r.
 • Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik odpowiednio: sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, sprawdzianu kompetencji językowych, sprawdzianu predyspozycji językowych, prób sprawności fizycznej do 16 czerwca 2023 r.
 • Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do klasy I szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz możliwość złożenia nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zmianę szkół do których kandyduje od 23 czerwca 2023 r. do 10 lipca 2023 r.
 • Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy I szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczonych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności do 10 lipca 2023 r.
 • Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych - 19 lipca 2023 r. do godz. 12.00
 • Wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie kandydatowi, w przypadku złożenia przez niego wniosku rekrutacyjnego do klasy I szkoły ponadpodstawowej prowadzącej kształcenie zawodowe / kształcenie w zawodzie od 15 maja 2023 r. do 21 lipca 2023 r.
 • Potwierdzenie woli przyjęcia do klasy I szkoły ponadpodstawowej, do której kandydat został zakwalifikowany w postaci przedłożenia:
 • oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej;
 • oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty;o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły 
 • zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu - przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe od 19 lipca 2023 r. do 26 lipca 2023 r.
 1. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych – 27 lipca 2023 r. do godz. 12.00.
 2. Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia do 1 sierpnia 2023 r.
 3. Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia - do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.
 4. Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej - do 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia.
 5. Rozpatrzenie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej - do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły.
 6. 28 lipca 2023 r. – 22 sierpnia 2023 r. – przeprowadzenie postępowania uzupełniającego.

Rozdział V
Przyznawanie punktów


W postępowaniu rekrutacyjnym uwzględnia się wyniki egzaminu ósmoklasisty, oceny z czterech przedmiotów na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej (w zależności od typu szkoły i klasy), a także szczególne osiągnięcia kandydata do szkoły ponadpodstawowej.

 1. Wynik egzaminu ósmoklasisty przedstawiony w procentach z języka polskiego i matematyki mnoży się przez 0,35, natomiast z języka obcego przez 0,3.
 2. Szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:
  1. Ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem – 7pkt.
  2. Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:
  3. tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 10pkt.
  4. tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7pkt.
  5. tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5pkt.
 3. Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:
  1. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – 10pkt.
  2. dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7pkt.
  3. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5pkt.
  4. tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 7pkt.
  5. tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5pkt.
  6. tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 3pkt.
 4. Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 6 ustawy o systemie oświaty:
  • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10pkt.
  • dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu interdyscyplinarnego – przyznaje się 7pkt.
  • tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7pkt.
  • tytułu laureata konkursu interdyscyplinarnego – przyznaje się 5pkt.
 5. Uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy innych niż wymienione powyżej, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły na szczeblu:
  • międzynarodowym – przyznaje się 4pkt.
  • krajowym – przyznaje się 3pkt.
  • wojewódzkim – przyznaje się 2 pkt.
  • powiatowym – przyznaje się 1 pkt.
 6. W przypadku, gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym, że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 pkt.
 7. Osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu – 3 pkt. (osiągnięcie musi być wpisane na świadectwie).
 8. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty na podstawie art.44zw ust.2 i art. 44zz ust. 2 ustawy o systemie oświaty oceny z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej , przelicza się na punkty, przy czym za uzyskanie z:
  • języka polskiego i matematyki oceny wyrażone w stopniu:
   • celującym – przyznaje się 35pkt.
   • bardzo dobrym – przyznaje się 30pkt.
   • dobrym – przyznaje się 25pkt.
   • dostatecznym – przyznaje się 15pkt.
   • dopuszczającym – przyznaje się 10pkt.
  • języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:
   • celującym – przyznaje się 30pkt.
   • bardzo dobrym – przyznaje się 25pkt.
   • dobrym – przyznaje się 20pkt.
   • dostatecznym – przyznaje się 10pkt.
   • dopuszczającym – przyznaje się 5pkt.

Rozdział VI
Warunki przyjęcia do ZSLiT w Wojniczu


 1. Do klasy I Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych im. Jana Pawła II w Wojniczu będą przyjmowani kandydaci, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów, aż do wyczerpania miejsc.
 2. Rekrutacja do Liceum Ogólnokształcącego - Oddziały Przygotowania Wojskowego jest prowadzona na odrębnych zasadach, w oparciu o stosowny regulamin..
 3. Wykaz przedmiotów, z których uzyskane na świadectwie oceny przelicza się na punkty:
4 letnie Liceum Ogólnokształcące
Oddziały Przygotowania WojskowegoOgólne z elementami pedagogikKlasa Straży Granicznej
język polskijęzyk polskijęzyk polski
matematykamatematykamatematyka
język angielskijęzyk angielskijęzyk angielski
geografiageografiageografia

 

5 letnie Technikum
LogistyczneŻywienia i usług gastronomicznychArchitektury Krajobrazu
język polskijęzyk polskijęzyk polski
matematykamatematykamatematyka
język angielskibiologiajęzyk angielski
geografiachemiageografia

 

5 letnie Technikum
InformatyczneGrafiki i poligrafii cyfrowejFotografii i multimediów
język polskijęzyk polskijęzyk polski
matematykamatematykamatematyka
język angielskijęzyk angielskijęzyk angielski
informatykainformatykainformatyka

 

Szkoła branżowa I stopnia
Magazynier logistykKucharzCukiernik
język polskijęzyk polskijęzyk polski
matematykamatematykamatematyka
technikatechnikatechnika
informatykainformatykainformatyka

 

Szkoła branżowa I stopnia
OgrodnikKlasa wielozawodowa
język polskijęzyk polski
matematykamatematyka
technikatechnika
informatykainformatyka
 1. Przyjmuje się następującą liczbę punktów za poszczególne oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:
  • Celujący – 18pkt.
  • Bardzo dobry – 17pkt.
  • Dobry – 1 pkt.
  • Dostateczny – 8pkt.
  • Dopuszczający - 2pkt.
 2. W celu ustalenia listy danej klasy przeprowadza się ranking wyników kandydatów ubiegających się o przyjęcie do tej klasy.
 3. W przypadku wyników równorzędnych pierwszeństwo mają:
  • dzieci z rodzin wielodzietnych, rodzin niepełnych, sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo – wychowawczych, osoby umieszczone w rodzinach zastępczych, uczniowie z niepełnosprawnością oraz uczniowie, których jedno z rodziców lub rodzeństwo jest niepełnosprawne,
  • kandydaci o wyjątkowych zdolnościach, którzy mieli ustalony indywidualny program lub tok nauki,
  • kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwość wyboru kierunków kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej.
 4. Do podania należy dołączyć:
  • kwestionariusz osobowy (do pobrania w punkcie naboru lub na stronie internetowej szkoły w zakładce Rekrutacja),
  • 2 fotografie (opisane z tyłu imieniem i nazwiskiem ucznia),
  • w przypadku kandydatów do Technikum lub Branżowej Szkoły I Stopnia – zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kształcenia w danym zawodzie,
  • w przypadku kandydatów do klasy wielozawodowej – umowę na 3 letni okres kształcenia w zawodzie.

Rozdział VII
Postanowienia końcowe


 1. Od decyzji Komisji Rekrutacyjnej przysługuje odwołanie do Dyrektora Szkoły.
 2. Decyzja Dyrektora Szkoły w sprawie odwołania jest ostateczna.
 3. Pozostałe zasady nieuregulowane niniejszym dokumentem określają obowiązujące przepisy prawa oświatowego.